I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Wymiana międzynarodowa

Comenius

"Uczenie się przez całe życie" to główne hasło europejskiego programu współpracy międzyszkolnej, którego jednym z programów sektorowych jest Comenius. Comenius to program współpracy, którego głównym celem jest rozwijanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności i wartości kultur, języków europejskich oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu umiejętności niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Nasza szkoła zainteresowała się programem w kwietniu 2007 roku i od tego czasu prowadzi aktywne działania mające na celu oficjalne przystąpienie do programu. W szkole powołany został zespół koordynatorów, opracowano plan działań, tematykę współpracy, podjęto dialog ze szkołami w Niemczech i Włoszech w celu znalezienia formalnego partnera współpracy. Jeżeli wszystkie dotychczas podjęte na rzecz programu działania zakończą się powodzeniem to już wkrótce szkoła złoży oficjalny wniosek o przyjęcie do programu i odbędzie się pierwsza wizyta zapoznawcza. Temat współpracy jaki wybraliśmy to:

"Kultywowanie tradycji narodowych i dzielenie się nimi w aspekcie globalizacji"

Co daje Comenius?
Przede wszystkim program to szansa odwiedzenia nowych miejsc, innych krajów europejskich, okazja do praktycznego użycia języków obcych. To także możliwość nawiązania dialogu międzykulturowego, lepszego poznania i zrozumienia innych tradycji i zwyczajów; wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Współpraca w ramach projektu trwa dwa lata a jej efektem końcowym jest realny "produkt" taki jak np. słownik, album, wystawa, film, które to szkoły partnerskie przygotowują wspólnie. Całość działań wspierana jest ze środków finansowych UE.

Ilośc uczestników:
12 uczniów i 2 nauczycieli
Kraje uczestniczące:
27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania
kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja.

W Polsce działania związane z programem Comenius wspiera Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a w Ostrowie jednostką nadzorującą tę współpracę jest Starostwo Powiatowe.

Więcej info na: http://www.comenius.org.pl/